+48 608-514-844  
fundacja@druzynablazeja.pl

Józefów, Ejsmonda 48 A
KRS: 0000718273

Statut Fundacji Błażeja Cymermana #DrużynaBłażeja

Spis treści

 

 

 

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

1.       Fundacja o nazwie „Fundacja Błażeja Cymermana #DrużynaBłażeja”, zwana
w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Tomasza Cymermana, zamieszkałego w Józefowie (05-420) przy ul. Ejsmonda 48 a, legitymującego się dowodem osobistym serii CAM 652597, wydanym przez Burmistrza Miasta Józefowa, Nr PESEL: 76091713893, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Otwocku Kamilę Rock w dniu
30 listopada 2017 roku za numerem Rep. A. nr 3452/2017 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40 ze zmianami) oraz z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o pożytku” oraz niniejszego Statutu.

2.    Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 

§2

1.    Fundacja może używać nazwy skróconej #DrużynaBłażeja i wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

2.    Nazwa oraz znak graficzny (logo) Fundacji jest chroniony prawnie.

3.    Fundacja uzyskuje osobowość prawną.

4.    Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§3

1.    Siedzibą Fundacji jest Miasto Józefów koło Warszawy.

2.    Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§4

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek innych fundacji.

 

§5

1.    Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

2.    Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Sportu
i Turystyki.